Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschappen:

EasyWork Lunteren B.V.

EasyWork Barneveld B.V.

EasyWork Bennekom B.V.

EasyWork EU B.V.

EasyWork Projecten B.V.

EasyWork Techniek B.V.

en eventuele nog op te richten rechtspersonen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN/OF ZZP’ERS
Inhoudsopgave

Artikel 1            Definities

Artikel 2            Werkingssfeer

Artikel 3            De opdracht en de terbeschikkingstelling

Artikel 4            Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 5            Opschortingsrecht

Artikel 6            Werkprocedure bij de ter beschikkingstelling van een uitzendkracht

Artikel 7            Werkprocedure bij de bemiddeling van een zzp’er

Artikel 8            Arbeidsduur en werktijden van een uitzendkracht

Artikel 9            Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen van een uitzendkracht

Artikel 10          Functie en beloning van een uitzendkracht

Artikel 11          Goede uitoefening van leiding en toezicht bij een uitzendkracht

Artikel 12          Arbeidsomstandigheden van een uitzendkracht

Artikel 13          Oproepovereenkomsten bij uitzendkrachten

Artikel 14          Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 15          Opdrachtgeverstarief

Artikel 16          Facturatie

Artikel 17          Betaling

Artikel 18          Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid van EasyWork

Artikel 19          Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 20          Geheimhouding

Artikel 21         Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

Artikel 22          Bejegening uitzendkracht/zzp’er

Artikel 23          Medezeggenschap van een uitzendkracht

Artikel 24         Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Artikel 25          Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 26          Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 27          Slotbepalingen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. EasyWork: iedere natuurlijke of rechtspersoon hierboven beschreven die op basis van opdrachten uitzendkrachten dan wel zzp’ers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en EasyWork op grond waarvan een enkele uitzendkracht door EasyWork aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast EasyWork partij is bij de opdracht.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten
 7. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan EasyWork verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 8. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao.
 9. ZZP’er: zelfstandige zonder personeel die werkzaamheden verricht in de (zelfstandige) uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen EasyWork en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door EasyWork uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. In dat geval gelden doe afspraken dan uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

 1. De Opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

b. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

i.    óf voor een vaste periode;

ii.   óf voor een bepaalbare periode;

iii.  óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
  • de andere partij in verzuim is;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
   Indien EasyWork wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van EasyWork voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van EasyWork onmiddellijk opeisbaar zijn.
 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan EasyWork om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra EasyWork de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen EasyWork en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De opdrachtgever informeert EasyWork tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht teneinde EasyWork in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.
 3. Opdrachtgever mag de uitzendkracht na 2080 gewerkte uren kosteloos overnemen. Wordt de uitzendkracht eerder overgenomen, dan is EasyWork gerechtigd opdrachtgever tot 2080 gewerkte uren door te factureren. Uitzendkrachten van EasyWork Projecten B.V. zijn uitgesloten, deze zijn niet over te nemen.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

 1. EasyWork is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. EasyWork schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien EasyWork om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;
 • EasyWork jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.

Artikel 6 Werkprocedure bij de ter beschikking stelling van een uitzendkracht

 1. De opdrachtgever verstrekt EasyWork voor aanvang van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. EasyWork spant zich in om kandidaten/uitzendkrachten te bemiddelen welke voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen, maar is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een uitzendkracht die niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen.
 3. EasyWork bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt.
 4. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen (daaronder ook te verstaan een potentiële opdrachtgever (in de précontractuele fase)) niet toegestaan een door EasyWork aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen twaalf maanden na het voorstellen van de kandidaat aan opdrachtgever danwel binnen twaalf maanden na het beëindigen van de opdracht. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is opdrachtgever per kandidaat een bedrag ter hoogte van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) exclusief btw of een door de rechter in goede justitie te bepalen (schade-)vergoeding verschuldigd aan EasyWork, dit onder meer in verband met de gemaakte kosten inzake de werving, eventuele opleiding van de kandidaat, alsmede de gemiste inkomsten wanneer de kandidaat gedetacheerd zou worden via EasyWork. Dit laat onverlet het recht van EasyWork om volledige schadevergoeding te vorderen
 5. EasyWork schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de opdrachtgever en EasyWork voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 6. EasyWork behoudt zich het recht voor een aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat toch niet in te schrijven als werknemer en dus geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat aan te gaan. EasyWork schiet alsdan niet tekort richting opdrachtgever.
 7. Indien EasyWork in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan EasyWork verstrekken.
 8. Opdrachtgever dient het originele legitimatiebewijs (een rijbewijs geldt in deze niet als geldig legitimatiebewijs) van de uitzendkracht zorgvuldig te controleren op echtheid en geldigheid. Tevens dient de identiteit van de uitzendkracht gecontroleerd te worden (in verband met het aspect van persoonsverwisseling). In de uitzendkracht een werknemer afkomstig van buiten de EU/EER is, dient opdrachtgever te verifiëren en periodiek te controleren dat deze buitenlandse uitzendkracht tijdens de werkzaamheden een origineel legitimatiebewijs bij zich draagt. Opdrachtgever stemt er mee in dat EasyWork en de certificeringsinstelling van EasyWork voornoemde procedure steekproefsgewijs op locatie van opdrachtgever controleert. EasyWork is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 7 Werkprocedure bij de bemiddeling van een zzp’er

 1. De opdrachtgever verstrekt EasyWork voor aanvang van de opdracht de noodzakelijke informatie die verband houdt met de opdracht die de zzp’er moet uitvoeren. Opdrachtgever informeert EasyWork over de verlangde beroepskwalificaties van de zzp’er.
 2. EasyWork spant zich in om een zzp’er te bemiddelen welke voldoet aan de door opdrachtgever gestelde eisen en wensen.
 3. De zzp’er is uitdrukkelijk niet werkzaam onder leiding en toezicht van opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich ervan om als werkgever richting zzp’er te acteren.
 4. Opdrachtgever en EasyWork hebben in de Overeenkomst van Opdracht hun afspraken helder en duidelijk opgenomen. Hiernaar wordt dan ook verwezen.
 5. De artikelen uit deze algemene voorwaarden zijn uiteraard ook van toepassing op de bemiddeling van een zzp’er voor zover deze artikelen niet alleen zien op uitzendkrachten.

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden van een uitzendkracht

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen van een uitzendkracht

 1. De opdrachtgever dient EasyWork bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat EasyWork deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever EasyWork onmiddellijk na het bekend worden hierover te informeren.

Artikel 10 Functie en beloning van een uitzendkracht

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, het arbeidsverleden van de uitzendkracht en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan EasyWork.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving, het arbeidsverleden en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan EasyWork onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is EasyWork gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan EasyWork verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.
 4. De opdrachtgever stelt EasyWork tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.
 5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever EasyWork tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.
 6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-CAO en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht bij een uitzendkracht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien EasyWork en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is niet toegestaan.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van EasyWork verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden van een uitzendkracht

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en EasyWork verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan EasyWork tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert EasyWork zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van EasyWork verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 Oproepovereenkomsten bij uitzendkrachten

 1. De uitzendkracht kan niet worden verplicht om gehoor te geven aan een oproep, indien de oproep met tijdstippen waarop moet worden gewerkt niet ten minste vier kalenderdagen van tevoren schriftelijk of elektronisch aan de uitzendkracht bekend wordt gemaakt. Dit neemt niet weg dat de uitzendkracht een te laat gedane oproep vrijwillig kan aanvaarden. Bij de berekening van de termijn van vier kalenderdagen mag de geplande werkdag niet worden meegeteld.
 2. Voor elke oproep heeft opdrachtgever een loondoorbetalingsverplichting van drie uur.
 3. Wanneer er een loondoorbetalingsverplichting op grond van 7:628a lid 1 BW geldt, is opdrachtgever het opdrachtgeverstarief verschuldigd.
 4. Opdrachtgever moet de uitzendkracht schriftelijk of elektronisch oproepen en dient voor eigen rekening en risico bewijs hiervan minimaal vijf jaar te bewaren. Geadviseerd wordt bewijs in de Digitale portal van EasyWork te bewaren.
 5. Als opdrachtgever besluit de oproep binnen vier kalenderdagen voor aanvang van de arbeid schriftelijk of elektronisch deels of volledig in te trekken of de tijdstippen wijzigt, heeft Werknemer recht op loon waarop deze aanspraak zou hebben indien hij de arbeid zou hebben verricht, tevens kan de uitzendkracht aanspraak maken op de wettelijke verhoging- en rente. Bij de berekening van de termijn van vier kalenderdagen wordt de geplande werkdag niet meegeteld.
 6. De afzegging moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Een mondelinge afzegging is geen rechtsgeldige intrekking en ontslaat opdrachtgever niet van het betalen van het Opdrachtgeverstarief over de tijdstippen waarover de uitzendkracht is opgeroepen. Geadviseerd wordt bewijs in de Digitale portal van EasyWork te bewaren.
 7. Indien de uitzendkracht twaalf maanden in dienst is en werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst heeft de uitzendkracht recht om in de dertiende maand een schriftelijk of elektronisch aanbod voor een vaste arbeidsomvang te krijgen.
 8. Het aanbod zoals genoemd in lid 7 van dit artikel, dient minimaal ter hoogte van het gemiddelde aantal verloonde uren in de voorgaande twaalf maanden te zijn. Niet gewerkte uren als gevolg van niet tijdig ingetrokken oproepen tellen mee in de vaststelling van het aanbod voor vaste uren.
 9. Indien uitzendkracht als gevolg van het niet of te laat intrekken van de oproep, recht heeft op loon en/of wettelijke verhoging en/of wettelijke rente zal EasyWork dit aan opdrachtgever in rekening brengen, tenzij opdrachtgever schriftelijk aantoont dat oproep(en) wel tijdig gewijzigd en/of ingetrokken zijn.
 10. Indien uitzendkracht, voorafgaand aan het dienstverband bij EasyWork, bij opdrachtgever werkzaam is geweest, informeert Opdrachtgever EasyWork over de duur en het aantal verloonde uren (met inbegrip van uren die niet verloond zijn als gevolg van het te laat intrekken of wijzigen van oproepen) gedurende de werkzaamheden bij opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van EasyWork. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 15 Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan EasyWork verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop EasyWork op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door EasyWork aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die EasyWork verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
 2. EasyWork is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
 1. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door EasyWork zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 3. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is EasyWork gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. EasyWork kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door EasyWork zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 16 Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten.
 2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en EasyWork kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht dan wel zzp’er correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht dan wel zzp’er, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat EasyWork aansluitend aan de door de uitzendkracht/zzp’er gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan EasyWork wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht/zzp’er de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is EasyWork gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht/zzp’er, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van EasyWork geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht/zzp’er aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht/zzp’er bij EasyWork ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht/zzp’er bij EasyWork ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 17 Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling hetzij à contant, hetzij via overboeking op een door EasyWork aan te wijzen bank- of girorekening aan het eind van iedere week of maand, dan wel aan het eind van het project. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.
 2. Betaling geschiedt in euro’s (€).
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als betalingsconditie een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
 4. Indien opdrachtgever de factuur (geheel of gedeeltelijk) betwist, dient opdrachtgever dit binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan EasyWork te melden. Na de dertigste dag vervalt het recht van opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien de opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan EasyWork verschuldigde bedrag –ongeacht eerdere afspraken m.b.t. de betalingstermijn- terstond opeisbaar. De opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.
 6. Het door de opdrachtgever aan EasyWork verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een vertragingsrente van 3% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.
 7. Wanneer EasyWork zich genoodzaakt ziet een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is EasyWork gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een vergoeding te berekenen, wegens de door EasyWork gemaakte kosten van tenminste 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00).

Artikel 18 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

 1. Iedere eventuele uit de overeenkomst en/of opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van EasyWork is beperkt tot het door EasyWork aan de opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding voor de door haar verleende diensten, voor maximaal drie maanden. Het door EasyWork maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 2. Indien EasyWork een grove fout maakt in haar dienstverlening is EasyWork gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits opdrachtgever hierover tijdig (binnen één maand na het ontstaan van of het bekend worden met de schade) schriftelijk klaagt en daarbij aantoont dat er een (causaal) verband bestaat tussen de schade en de tekortkoming van EasyWork.
 3. EasyWork is niet aansprakelijk voor de (rechts-)gevolgen van een gerechtelijk vonnis met betrekking tot de dienstverlening van EasyWork en indien dit vonnis nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart EasyWork voor de voor opdrachtgever ontstane kosten en/ of schade voortvloeiende uit het vonnis.
 4. Aansprakelijkheid van EasyWork voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 5. Iedere eventuele uit de overeenkomst en/of opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van EasyWork, met inachtneming van dit artikel, is beperkt tot de vennootschap van EasyWork waarmee opdrachtgever de opdracht is aangegaan.

Artikel 19 Intellectuele en industriële eigendom

 1. EasyWork zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien EasyWork in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan EasyWork.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert EasyWork over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan EasyWork.
 3. EasyWork is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. EasyWork en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. EasyWork zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert EasyWork over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst aan EasyWork.
 4. EasyWork is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 21 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever aan wie door EasyWork een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie- en bewaarplichten.
 2. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. EasyWork en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De opdrachtgever zal de via EasyWork verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 22 Bejegening uitzendkracht en/of zzp’er

 1. Opdrachtgever en EasyWork zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en EasyWork zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
 2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van EasyWork betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 23 Medezeggenschap uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van EasyWork of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door EasyWork verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 24 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is EasyWork niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal EasyWork tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan EasyWork verschaffen.

Artikel 25 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van EasyWork is gevestigd.

Artikel 26 Wijziging algemene voorwaarden

 1. EasyWork behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt als dan geïnformeerd over de nieuwe algemene voorwaarden en deze gewijzigde algemene voorwaarden worden als dan ter hand gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 27 Slotbepalingen

 1. In geval van omstandigheden (zowel voorzien als onvoorzien), zoals bijvoorbeeld een wijziging in wet- en/of regelgeving, is EasyWork gerechtigd de overeenkomst/opdracht per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat EasyWork de overeenkomst/opdracht onder dezelfde voorwaarden laat voortduren. Aanpassingen in wet- en regelgeving aangaande belastingen, loonheffingen en/of toeslagen en/of anderszins mogen per direct worden doorbelast aan opdrachtgever.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 


Website disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, logo’s, buttons, audio of video is eigendom van EasyWork Lunteren B.V. te Lunteren en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, inhoud en de structuur van de inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze data mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van EasyWork.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan EasyWork niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Er kan aan de inhoud van deze site geen enkel recht worden ontleend. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.